Jeden Taki Pan

Oszołomy od Kresów czy… bandyci?

Z każdym kolejnym miesiącem przybywa Polaków świado­mych niebezpieczeństw jakie niosą dla nas "447" oraz szturm lewaków i muzułmanów na Europę i naszą Cywilizację Ła­cińską. Jednak bardzo niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że w ukryciu czai się równie niebezpieczne zagrożenie. Tym zagrożeniem jest możliwość przyłączenia do Polski części dawnych kresów polskich, które znajdują się obecnie na Ukra­inie. A kto wie, czy nie jest czasami zaplanowane, przyłączenie do Polski… Białorusi i Litwy.

Skąd takie domysły? Po ogłoszeniu w Polsce upadku socja­lizmu, zaczęły wyrastać niczym grzyby po deszczu różne sto­warzyszenia kresowian. Kresowianie to osoby pochodzące z dawnych ziem polskich, które to ziemie w 1945 roku zostały wcielone do ZSRR. Obecnie, wśród członków stowarzyszeń kresowych, więcej jest już chyba osób które na Kresach się nie urodziły, ale dawne Kresy polskie darzą sentymentem. Coraz mocniej akcentują oni chęć powrotu Polski na dawne Kresy. Poniżej są cytaty z ich wypowiedzi, do których się odniosę.

Jeśli kontrolki wideo na obrazach Wid.1 i Wid.2 nie są widoczne, to proszę najechać kursorem myszki na obrazy.

Wid.1 Konferencja w warszawskim Centrum Edukacyjnym Powiśle "Kresy Źródłem Siły Polski", 01.12.2018 Warszawa, fragment wypowiedzi dra Stanisława Krajskiego, całość można obejrzeć na kanale warszawskiego C.E. Powiśle na Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Yj5xpX09ErE (dostęp 09.10.2019).

Dr St. Krajski w powyższym fragmencie powiedział, co na­stępuje; …przyjdzie czas, że wyciągniemy rękę po te Kresy, prawda, i wróci Polska na Kresy… (00:00:28), …przyjdzie taki mo­ment, że znowu dostaniemy, za darmo, wszystko… (00:01:11), …jak nie będziemy głupi, jak nie będziemy zagubieni, to zrobimy co trzeba… (00:01:22). No to wszystko jest już jasne. Niedługo przyjdzie moment, że Polska będzie mogła wyciągnąć rękę po Kresy, i je otrzyma, i to w dodatku za darmo, a my Polacy jak nie będziemy głupi, to zrobimy co trzeba. Tylko skąd dr St. Krajski wie, że taki moment nastąpi? Co i kto sprawi, że taka możliwość się pojawi? Po jaką część tych dawnych Kresów będzie Polska mogła wyciągnąć rękę? O upadającą Ukrainę, czy także o inne kraje?

Fot.1 W tle jest widoczna mapa Polski oraz dawnych Kresów polskich obec­nie leżących na terenie Litwy, Białorusi, i Ukrainy. Uwagę zwracają polskie barwy narodowe naniesione na terytorium sąsiednich państw. Zrzut ekranu z filmu – "Kresy Źródłem Siły Polski", 01.12.2018 Warszawa, kanał C.E. Powiśle na Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Yj5xpX09ErE (dostęp 09.10.2019).

Na fotografii 1. jest w tle, za głową dra, plansza z mapą Polski, i dawnymi Kresami. A więc najpewniej chodzi nie tylko o Ukrainę, ale także o Litwę i Białoruś? Ale ani Litwa, ani Białoruś, nie są krajami upadającymi. Czy wkrótce te dwa pań­stwa zostaną doprowadzone do takie samego stanu jak Ukra­ina? Czy Polska da wtedy tym krajom wielkie pożyczki, tak jak Ukrainie dzisiaj, gdzie z góry będzie wiadomo, że tych pie­niędzy nikt nigdy nie odda? Czy Polska wyciągnie wtedy rękę po Kresy, w zamian za udzielone wcześniej pożyczki, zajmując zbrojnie ziemię? Czy może jakoś inaczej? A może tamte rządy zechcą się z Polską z jakiegoś dziwnego powodu połączyć? Tylko czy to będzie za zgodą ich narodów? Czy dr Stanisław Krajski jest oszołomem? Przypuszczam, że dr St. Krajski już od dawna wie jak to zaplanowano, skoro z taką pewnością twier­dzi, że dostaniemy dawne Kresy za darmo. Ponad to przypusz­czam, że może być on członkiem masonerii, albo dla masonów pracuje, albowiem zadziwiająco bardzo dużo o nich wie. A co najważniejsze podejmuje on działania, które najpewniej ży­dostwu i masonerii bardzo odpowiadają. Mam tutaj na myśli tak zwaną Judeopolonię, czyli połączenie Polski w jej obec­nych granicach z dawnymi polskimi Kresami i zasiedlenie tego nowego państwa Żydami z różnych krajów, ale głównie z Iz­raela. Należy się wtedy spodziewać takiej sytuacji, że Litwini, Białorusini i Ukraińcy, będą zwalczali Polaków w każdy moż­liwy dla nich sposób, i na dużą skalę. Co dr St. Krajski zamierza zrobić z tymi narodami, gdy Polska wyciągnie rękę po dawne polskie Kresy? Nawet się nie zająknął o tym w swojej wypo­wiedzi. Sugeruje tylko, że mieli oni w II Rzeczpospolitej jak w raju. Skoro tak mieli jak w raju, to dlaczego chcą mieć wła­sne państwa?

Wid.2 Fragment wypowiedzi uczestnika konferencji prasowej przed II Kon­gresem Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzyna­rodowej Konferencji Naukowej "Gród, co Semper był Fidelis... Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Lublin, dokładna data nieznana, https://www.youtube.com/watch?v=g4ACUFHXLvg kanał Narodowcy.Net na YouTube (dostęp 09.10.2019).

Na wideo 2. jest fragment wypowiedzi jednego z uczest­ników konferencji prasowej zorganizowanej na krótko przed Kongresem Środowisk Kresowych oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Gród, co Semper był Fidelis... (szcze­góły w opisie pod Wid.2). Uczestnik ten składa podziękowania darczyńcom. Ale cóż to za darczyńcy. Pośród nich jest Grupa Orlen – jak się okazuje główny sponsor Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej, i Polskie Górnictwo Naftowe i Ga­zownictwo. To są bardzo bogate firmy.

Dlaczego Grupa Orlen czy PGNiG są sponsorami środowisk kresowych, a takie podmioty jak Stowarzyszenie Marsz Niepo­dległości i należąca do niego internetowa telewizja Media Na­rodowe, czy internetowa telewizja o nazwie wRealu24, nie mają tak bogatych sponsorów, – bo chyba nie mają? W prze­ciwnym razie zawsze byłaby umieszczana plansza w ich pro­dukcjach, z podziękowaniami dla tak zamożnych sponsorów.

Przypuszczam, że Środowiska kresowe są jednym z narzę­dzi mających pomóc utworzeniu Judeopolonii. Przypuszczam, że szelkie stowarzyszenia, fundacje i ruchy kresowian, po­wstały z inspiracji tajnych służb, i do dzisiaj są przez nie inspirowane, i rozwijane. Celem jest doprowadzenie wśród Polaków, do takiego rozkwitu sentymentu do dawnych pol­skich kresów, żeby nikt nie protestował przeciwko połączeniu Polski z dawnymi Kresami. Owa Judeopolonia przyniesie nam pasmo nieszczęść, krwi i łez. Nie będziemy mieć nic. Ani Lwo­wa i Wilna, ale także ani Szczecina, Wrocławia, Krakowa, czy Białegostoku. Za to będziemy mieć bandyckie napady, pod­palenia, zabójstwa, biedę, aż w końcu stracimy kraj na dobre. A wszystko to między innymi dzięki różnym durniom, oszo­łomom i agentom, którzy grając na sentymentach, obiecują gruszki na wierzbie, w postaci Kresów, i to jeszcze w dodatku za darmo. W rzeczywistości namawiają oni nas w zawoalo­wany sposób do napaści, w taki czy inny sposób, na sąsiednie kraje, i tym samym prowadzą nas ku przepaści.

Na pewno są osoby, które mają wiedzę o tym, kto zakładał te wszystkie kresowe stowarzyszenia i fundacje oraz jak to przebiegało. Spodziewam się, że ludzie ci mają na pewno wiele do powiedzenia. Zadaniem dziennikarzy jest dotrzeć do nich.

Moje powyższe przypuszczenia wzięły się po wysłuchaniu wypowiedzi znanego redaktora Stanisława Michalkiewicza, który powiedział o możliwym połączeniu Polski z zachodnią częścią Ukrainy, szczegóły w opisie pod Wid.3, wtedy to pokojarzyłem sobie działalność tych kresowych środowisk z ideą Judeopolonii. Przy okazji zauważę tutaj jeszcze, że opo­wieści o "Turbosłowianach" i "Wielkiej Lechii", mają ten sam cel, czyli stworzenie Judeopolonii. Twór ten, raczej nie będzie się nazywał Judeopolonia tylko Polska, z czasem może i zmie­ni nazwę na Polin, skoro jest już muzeum o takiej nazwie. Ciekawe tylko, jak wielkie to będzie? Tylko zachodnia Ukra­ina, czy także Białoruś i Litwa. Pewne tylko jest jedno, bez względu na to, jak ta Judeopolonia będzie się nazywała, i z ilu państw będzie ona utworzona, ani Polacy, ani nikt inny poza Żydami, rządzić tam nie będą.

Wid.3 Fragment wypowiedzi redaktora Stanisława Michalkiewicza w pro­gramie telewizji Media Narodowe pt. "MICHALKIEWICZ: Nie powiem, że ZIEMKIEWICZOWI powiedział to OFICER PROWADZĄCY, ale ktoś musiał", 03.10.2019 Warszawa, całość można obejrzeć na kanale Media Narodowe na Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=hftTl3I0Xx0 (dostęp 12.10.2019).

W zakończeniu wspomnieć tutaj należy i o tym, że na Li­twie, a szczególności na Ukrainie, także są tacy którzy mają roszczenia, ale wobec Polski. Im także trzeba się opierać, jeśli chcemy zachować nasz kraj. Do listy największych naszych zagrożeń, obok żydowskich rosz­czeń, nachodźców, oraz lewaków z ich zboczeniami i mark­sizmem, należy także dopi­sać wrogie nam działania na rzecz powrotu do Polski dawn­ych polskich Kresów.

Dziękuję Czytelnikom za uwagę, i proszę o przesłanie linka do tego felietonu także rodzinie, i znajomym.

Polecam następujące felietony powiązane z tą tematyką;

Dariusz Bugała

Tę stronę można zapisać na dysku twardym swojego komputera, lub wydrukować na papierze. Źle drukują przeglądarki Firefox i Internet Explorer, a dobrze
Opera i Google Chrome.

Felieton jest z 09.10.2019 r.

12.10.2019 r. dodano wideo Wid.3 wraz z opisem oraz wątek o redaktorze Stanisławie Michalkiewiczu.

18.10.2019 r. dodano wątek o tajnych służbach, i rozbudzaniu sentymentów wśród Polaków do dawnych polskich Kresów.

19.10.2019 r. dodano wątek z prośbą do prawicowych dzien­nikarzy.

06.03.2020 r. usunięto wątek z prośbą do prawicowych dzien­nikarzy. Wątek ten wydawał się już nieaktualny.